«

»

мар 11

Решење о именовању чланова комисије за оцену пројекта за остваривање јавног интереса

На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ број 83/2014), члана 19. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ број 126/14)  и члана 53. Статута општине Александровац(„Сл. лист општине Александровац “ бр. 7/08,1/12,13/12 и 3/13),  

Oпштинско веће општине Александровац на 111 седници одржаној   4.марта 2016. године, донело је

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2016.ГОДИНУ

I – Именују се за чланове Комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Александровац за 2016.годину и то :

  1. Петковић Стојан,новинар –по предлогу Удружења спортских новинара Србије
  2. Бранислав  Лачњевац ,стручни радник у служби јавног информисања
  3. Александар Ђорђевић, дипломирани правник,

      

 II – Задатак стручне комисије је да изврши оцену пројеката поднетих на конкурс, као и предлог о додели средстава са образложењем.

 

III – Комисија на првој седници бира председника комисије, који координира радом комисије и води седнице.

 

IV – Решење објавити на веб-сајту општине Александровац.

 

       ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 401-257-2 /2016-01 од  4. марта  2016 . године

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК

                                          Др Југослав Д. Стајковац, дипл. инж.

Print Friendly, PDF & Email