«

»

мар 08

Јавна набавка добара бр. 404-3/2016-03/1

 

На основу чланa 55.  Закона   о  јавним  набавкама(Сл.гласник РС, бр.124/12 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара, бр. 404-3/2016-03/1, Општинскa   управa општине   Александровац   упућује

П О З И В

СВИМ ЗАИНЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА ДА ДАЈУ СВОЈЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ

 ГОРИВА

  1. Предмет ЈНМВ – je набавка моторног бензина и евро дизела за општинске органе према потребама у 2016 – ој години.

 

  1. Техничко технолошки елементи предмета ЈНМВ: Ова набавка обухвата снабдевање бензина БМБ 95, и евро дизела за потребе службених возила Општине Александровац у укупној количини до14000 литара на годишњем нивоу.

 

  1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
  • Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
  • Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
  • Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
  • Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

Посебни услови за учешће : Понуђач мора да има најмање једну бензинску пумпу  у Александровцу и већи број бензинских пумпи на целој теритотији Републике Србије.

Испуњеност услова се доказује попуњавањем Изјаве из конкурсне документације.

 

  1. Понуде се сачињавају према конкурсној документацији наручиоца. Понуда мора бити јасна и надвосмислена ,потписана и оверена печатом овлашћеног лица понуђача .

Вредности у понуди морају бити исказане у динарима , без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

Понуда са варијантама није дозвољена.

Понуде морају бити достављене у затвореној коверти на адресу наручиоца, Oпштина Александровац, Јаше Петровића , бр. 26. 37230 Александровац, са назнаком «понуда за гориво -не отварати». На позадини коверта навести  назив и адресу понуђача и број телефона лица за контакт. Рок за достављање понуда је 16.03.2016. године до 12 часова.

 

Отварање понуда ће се извршити задњег дана рока за достављање истих  у 12 15  часова у Великој сали општине Александровац.

Неблаговремене и некомплетне понуде , као и понуде које нису у складу са захтевима из јавног позива и конкурсне документације неће бити разматране .

 

  1. Наручилац ће извршити избор најповољнијег понуђача примeном критеријума најниже понуђене цене.

Одлука о додели уговора донеће се у року од пет  дана од отварања понуда .

 

  1. Све додатне информације заинересовани могу добити путем е-maila soaleker@ptt.rs , или на факс бр. 037 751 297 сваког радног дана од 07 до 15 часова. Лице за контакт Драгица Спасојевић .

 

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email