«

»

мар 08

Одлука о обрасцима за спровођење локалних избора

На основу  члана 15 став 1 тачка 5 Закона о локалним изборима (Службени гласник РС “ број 129 /07),

Општинска изборна комисија Александровац, на седници оджаној дана 08. марта 2016 године , донела је

О  Д  Л  У  К  У

О ОБРАСЦИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА

 

Члан 1

Овом Одлуком прописују се обрасци за спровођње избора за одборнике у Скупштину општине Александровац  који су расписани за 24април 2016 године.

Члан 2

Поједине радње при спровођењу избора за одборнике Скупштине општине Александровац , вршиће се према обрасцима који су саставни део ове одлуке и то:

1.Изборна листа кандидата за одборнике у скупштини општине Александровац  (Образац ОСОА бр 1/2016),

2.Овлашћење за подношење изборне листе кандидата за одборнике у Скупштини општине Александровац (ОбразацОСОА бр. 2/2016),

3.Сагласност носиоца изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Александровац (ОбразацОСАО бр.3/2016),

4.Изјава о прихватању кандидатуре за одборника Скупштине општине Александровац (ОбразацОСОА бр.4/2016),

5.Списак Бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за одборнике у Скупштину општине Александровац (ОбразацОСОА бр 5/2016),

6.Изјава бирача о подржавању изборне листе кандидата за одборнике у Скупштину општине Александровац (ОбразацОСАО бр 6/2016),

7.Решење о утврђивању збирне изборне листе (ОбразацОСОА бр.7/2016),

8.Гласачки листић за избор одборника у Скупштину општине Александровац (ОбразацОСОА бр.8/2016),

9.Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије (Образац ОСОА бр.9/2016),

10.Потврда о бирачком праву за гласање ван бирачког места (ОбразацОСОА бр.10/2016),

11.Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања са Општинске изборне комисије на бирачки одбор (ОбразацОСОА бр 11/2016),

12.Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор одборника (ОбразацОСОА бр.12/2016),

13.Записник о примопредаји изборног материјала после гласања са бирачког одбора на Општинску изборну комисију (ОбразацОСОА бр.13/2016),

14.Записник о раду Општинске изборне комисије на утврђивању резултата избора за одборнике у Слкупштину општине Александровац (ОбразацОСОА бр.14/2016 ) и

15.Уверење о избору за одборника у Скупштину општине Александровац (ОбразацОСОА бр.15/2016)

 

Члан 3

      Ова одлука ступа на снагу даном доношења о објавиће се у службеном листу општине Александровац.

 

                        ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

            ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА АЛЕКСАНДРОВАЦ

01 Број:013-19/2016-3  од 08.марта 2016 године

 

                                          ПРЕДСЕДНИК

                                    Добрила Вукојевић,с.р.

open-file-icon

OБРАСЦИ – ПРЕУЗИМАЊЕ

Избори 2016 Oбрасци  (Образац  ОСОА  бр.1/2016 –  Образац  ОСОА  бр.6/2016 (*.doc))

Списак бирача  (*.xlsx)

Print Friendly, PDF & Email