«

»

окт 14

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке мале вредности број: ЈН 02/2015

ДОМ  КУЛТУРЕ  МИЛОСАВ  БУЦА  МИРКОВИЋ
37230 АЛЕКСАНДРОВАЦ
Ул. 10. Август, бб
Телефон:037/3552-181
Факс:037/3552-071
Email: domkulturealeksandrovac@yahoo.com

Датум:13.10.2015 године

Број:107

 

 

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС”, број: 124/2012,14/2015и 68/2015.), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС”, број: 29/2013), Oдлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности, Дом културе Милосав Буца Мирковић Александровац, ул.10.август, бб Александровац (у даљем тексту: Наручилац) упућује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

у поступку јавне набавке мале вредности број: ЈН 02/2015, за извођење радова на

изради крова на делу објекта Дома културе Милосав Буца Мирковић Александровац

(текуће одржавање крова објекта)

 

 

 

 1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац је Дом културе Милосав Буца Мирковић Александровац, 10 август бб, Александровац,

Email Наручиоца је: domkulturealeksandrovac@yahoo.com

 

 1. ВРСТА НАРУЧИОЦА

Јавна установа.

 

 1. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна jавна набавка број: 02/2015 (у даљем тексту: Јавна набавка) се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама.

 

 1. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет Јавне набавке мале вредности је извођење радова – израда крова на делу објекта  Дома  културе Милосав Буца Мирковић Александровац (текуће одржавање крова објекта) ЈН 02/2015.

Место извођења радова: Дом културе Милосав Буца Мирковић Александровац, ул. 10. август, бб, Александровац.

Предметна набавка није обликована по партијама.

 1. 5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора за извођење радова на изради крова на делу објекта Дома културе Милосав Буца Мирковић Александровац (текуће одржавање крова објекта)  је: “најнижа понуђена цена“.

 

 1. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси портала за јавне набавке portal.ujn.gov.rs i www.aleksandrovac.rs. Преузимање је бесплатно.

За случај да понуђач захтева да лично преузме конкурсну документацију, увид и преузимање се може извршити сваког радног дана од 9:00 до 14:00 часова, у просторијама Наручиоца Дома културе Милосав Буца Мирковић Александровац у Александровцу, ул 10 август, бб.

 

Понуде се припремају у складу са позивом објављеним на порталу управе за јавне набавке и конкурсном документацијом.

 

 1. ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана, на адресу Наручиоца Дом културе Милосав Буца Мирковић Александровац, Александровац,улица 10 Август бб. Понуде се подносе у затвореној коверти, затворене на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се понуда први пут отвара, са назнаком “ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА–Израда крова на делу објекта Дома културе  Милосав Буца Мирковић Александровац (текуће одржавање крова објекта), број:  02/2015, НЕ ОТВАРАТИ.”

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и име и презиме контакт особе.

Крајњи рок за достављање понуда је 22.10.2015. године и то до 11,00 часова.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.

 

 1. МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, УСЛОВИ ПОД КОЈИМ ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ ПУНОМОЋЈА

Јавно отварање понуда ће се обавити комисијски на дан истека рока за подношење понуда, 22.10.2015. године у 12,00 часова, у просторијама Дома културе Mилосав Буца Мирковић Александровац у Александровцу, ул. 10.август, бб.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано  од стране овлашћеног  лица понуђача.

 

 1. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Рок за доношење Одлуке о додели уговора је оквирно 10 дана од дана јавног отварања понуда.

 

 1. 10. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ :

Лице за контакт: Зоран Андрејић

 

 1. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ :

Јавна Набавка мале вредности број: 02/2015, за извођење радова – израда дела крова на објекту Дома културе Милосав Буца Мирковић Александровац (текуће одржавање крова објекта). Наведена јавна набавка реализује се из средстава Наручиоца.

 

KOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА1411

Дом културе Милосав Буца Мирковић

Александровац

Print Friendly, PDF & Email