«

»

апр 05

Oбавештење о закљученом уговору за јавну набавку бр. ЈН 1.2.10.У/2018.

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-55-11/2018
Датум:05.04.2018.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-услуге (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка услуга-Одржавање уличне расвете-редни број

   ЈН 1.2.10.У/2018.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН:50232100-Услуге одржавања уличне

   расвете.

4)Уговорена вредност услуга: без ПДВ-а је:…………………………………1.032.000,00 динара,

                                                      са ПДВ-ом је:…………………………………………1.238.400,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда:1 (једна).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………………1.032.000,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………………….1.032.000,00 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………..1.032.000,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………1.032.000,00 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Пружалац  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:27.03.2018.године.

11)Датум закључења уговора је:02.04.2018.године.

12)Основни подаци о пружаоцу услуге:

     Назив пружаоца услуге: С.Т.З.Р. “Муња плус“ из Александровца,

     Адреса:улица  Крушевачка, број 43/3, 37230 Александровац,

     Матични број:61320512, ПИБ:106503666.       

13)Период важења уговора: до коначног испуњења међусобних обавеза Наручиоца и

     Добављача  дефинисаних уговором.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

 

 

Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник    

Print Friendly, PDF & Email