Одељење за развој и инфраструктуру

Начелник:

Адреса: Александровац ул.Јаше Петровића 26 , спрат 1, канцеларија бр.6

Контакт телефон: 037 751-069 или 037 751-029 локал 17 (централа)
E-mail aдреса: urbanizam@aleksandrovac.rs

 

  • aleksandar.vuckovic@aleksandrovac.rs – регистратор регистра обједињених процедура и послова издавања одобрења и легализације објеката,
  • mira.arsic@aleksandrovac.rs– стручни сарадник за урбанизам,
  • lepa.minic@aleksandrovac.rs– стручни сарадник за изградњу

 

 

Преглед послова:

– пружа стручну помоћ предузетницима у области занатства,угоститељства, трговине ,туризма и другим областима од интерес за развој општине,пружа стручну помоћ при изради и реализацији пројеката и бизнис планова ради стицања услова за кредитирање развоја истих, учествује у изради стратегија развоја појединих области,

– прикупља податке о стању привредних активности на територији општине и другим општим подацима, израђује базу података, припрема извештаје и анализе о стању и кретању привредних активности на територији општине,даје смернице и пројекције будућег развоја општине и старасе о привлачењу инвеститора у општину.

– послове израде предмер и предрачун радова за потребе месних заједница,јавних предузећа и установа чији је оснивач општина као и за потребе правних и физичких лица на њихов захтев уз надокнаду

– одлучује у првом степену по захтевима грађана и правних лица за издавање информациј о условима изградње објеката, локацијске дозволе, грађевинске дозволе, одобрење за извођење радова на објекту , употребне дозволе, прима и оверава пријаве почетка извођења радова на објектима и дрге послове у складу са Законом опланирању и изградњи обрађује пријаве за легализацију објеката изграђених без одобрења

и доноси одлуке у складу са Законом олегализацији објеката

– припрема предлоге програма за израду просторних и урбанистичких планова,стара се о излагању планова на јавни увид,организује јавну презентацију просторних и урбанистичких планова,

– решава у првом степену по захтевима за експропријацију , враћање утрина и пашњака селима на коришћење и дугим имовинским захтевима грађана и правних лица у складу са посебним законима и води евуденцију о непокретности општине, припрема акта о коришћењу и располагању непокре тностима у складу са законом о јавној својини општине

– одлучује у првом степену по захтевима грађана и правних лица за постављање привремених објеката на јавним површинама и спроводи поступак давања грађевинског земљишта у закуп,

– обавља управне послове у области пољопривреде ,шумарства и водопривреде,заштите животне средине и туризма,из надлежности општине

У свом раду одељење примењује следеће прописе :

– Закон  о општем управном поступку ( Сл.гласникРС бр.30/10)

– Закон о привредним друштвима (“Сл.гласник РС “ број 36/11),

– Закон о трговини (“Сл.гласник РС “ број 53/ 10),

– Закон о туризму (“Сл.гласник РС “ број 36/09 и 88/10 ),

– Закон о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС “ број 72/09 ,81/09, 24/11,64/10,121/12),

– Закон о процени утицаја на животну средину (“Сл.гласник РС “ број 135/04…),

– Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Сл.гласник РС “ број 135/04,88/10),

– Закон о заштити животне средине (“Сл.гласник РС “ број 13/04,36/09,72/09,43/11)

– Закон о заштити од пожара (“Сл.гласник РС “ број 111/ 09 )

– Закон о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС “ број 88/11),

-Закон о енергетици ((“Сл.гласник РС “ број 57/1,80/11,93/12,124/12)

– Закон о управљању отпадом (“Сл.гласник РС “ број 36/09,88/10 ),

– Закон о државном премеру и катастру земљишта и уписима права на непокретностима (“Сл.гласник РС “ број 72/09 , 81/09),

– Закон о водама (“Сл.гласник РС “ број 30/10,93/12 ),

– Закон о пољопривредном земљишту (“Сл.гласник РС “ број 62/06,65/08, 41/09),

– закон о пољопривреди и руралном развоју (“Сл.гласник РС “ број 41/09,10/13 ),

– Закон о културним добрима (“Сл.гласник РС “ број 71/94,52/11, 99/11),

– Закон о јавним путевима (“Сл.гласник РС “ број 101/05,123/07, 101/11,93/12),

– Закон о становању (“Сл.гласник РС “ број  50/92 и 101/05,99/11)

– Закон о одржавању стамбених зграда (“Сл.гласник РС “ број 44/95, 46/95…101/05,88/11),

– Закон о сахрањивању и гробљима (“Сл.гласник СРС “ број 20/78, и“Сл.гласник РС “ број 53/93…101/05,120/12)

-Закон о ванредним ситуацијама (“Сл.гласник РС “ број   … 92/11,93/12

– Закон о експропријацији (“Сл.гласник РС “ број 53/95 ……… 20/09 ),

– Закон о јавној својини (“Сл.гласник РС “ број 72/11),

– Закон о јавно приватном партнерству и концесијама (“Сл.гласник РС “ број 88/11)

– Закон о враћању одузете имовине и обештећењу (“Сл.гласник РС “ број 72/11)

– Закон о основама својинско правних односа ( Сл.лист СФТЈ 6/80 …. (“Сл.гласник РС “ број115/05)

– Закон о промету непокретности (“Сл.гласник РС “ број 42/98…..111/09),

– Закон о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у друштвену својину по основу ПЗФ и конфискацијом због неизвршених обавза из обавезног откупа пољопривредних производа (“Сл.гласник РС “ број 20/9242/98),

-Уредба о условима,критеријумима и начину остваривања права на конверзију права коришћења у право својине уз накнаду ,као и о одређивању тржишне вредности грађевинског земљишта и висине накнаде по основу конверзије права коришћења у право својине („Службени гласник РС“, бр 67/11)

-Уредба о условима и начину под којима локална самоуправа може да отуђи или дa у закуп грађевинско земљиште(„Службени гласник РС“, бр. 13/10,85/11)

-Уредба о одржавању стамбених зграда и станова „Службени гласник СРЈ“, број 43/93

– Уредбу о критеријумима за категоризацију државних путева (“Сл.гласник РС “ број 37/09),

– Првилник о обрасцима захтева за издавање дозволе за складиштење,третман и одлагање отпада (“Сл.гласник РС “ број  72/09),

-Правилник о садржини и изгледу дозволе за складиштење ,третман и одлагање отпада ((“Сл.гласник РС “ број  96/09),

– Правилник о критeријумима за умањење  накнаде за уређивање грађевинског земљишта  у поступку легализације и о условима и начину легализације објеката  (“Сл.гласник РС “ број  26/11),

-Правилник о општим правилима за парцелацију,регулацију и изградњу(“Сл.гласник РС “ број 50/11)

-Правилник о садржају, начину и поступку израде планских  докумената (“Сл.гласник РС “ број  31/10,69/10,16/11 ),

– Правилник о садржини информације о локацији и садржини локацијске дозволе (“Сл.гласник РС “ број  3/10),

– Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе ((“Сл.гласник РС “ број  93 /11),

– Одлуке Скупштине општине којима се уређују поједина питања на основу овлашћења из закона.

 

ВАЖНА ДОКУМЕНТА

План генералне регулације Александровац (pdf. 2840 KB)

Просторни план општине Александровац (pdf. 6056KB)

 

Print Friendly