Оделење за јавне приходе

Начелник оделења:  Љиљана Весић дипл.економиста,

Адреса: Александровац ул.Јаше Петровића 26, 2 спрат канцеларија 16,

Контакт телефон 037 3554-551 или  751-029 локал 24.

 

Преглед послова:

-води порески поступак,регистар пореских и других обвезника и врши утврђивање изворних прихода општине ,

-доноси решења о утврђеним  пореским и другим обавезама по основу локалних јавних прихода,

-врши контролу и наплату  локалних јавних прихода: пореза на имовину , локалних такси и накнада ,

-пружа стручну и правну помоћ пореским обевезницима о пореским прописима и

-обавља друге послове сходно Закону о пореском поступку и пореској администрацији

У свом раду оделење примењује следеће прописе

– Закон о пореском поступку и пореској администрацији (“Сл.гласник РС “ број 80/02……., 101/11,2/12и 93/12 ),

– Закон о порезу на имовину (“Сл.гласник РС “ број 26/01 ………,24/11 и .78/11, 7/12,93/12),

– Закон о порезу на доходак грађана (“Сл.гласник РС “ број …31 /09, 18/10,50/11),

– Закон о финансирању локалне самоуправе (“Сл.гласник РС “ број 62/06,93/12 ),

– Правилник о пореском рачуноводству (“Сл.гласник РС “ број 103/11)

– Правилник о обрасцима пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину (“Сл.гласник РС “ број 139/04,63/07, 9/09, 27/11 )

– Одлука о локалним комуналним таксама ( “ Сл.лист општине Александровац “ бро10/08, 1/09,4/09)

– Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине ( “Сл.лист општине Александровац “ број 2/10)

– Правилник о начину утврђивању основице пореза на имовину на непокретностима (Сл.гласник РС 38/01, 45/04 и 27/11)

_ Одлука о накнади за коришћење г радског грађевинског земљишта ( Сл.лист Општине Александровац бр.4/03 и 11/04).

 

ДОКУМЕНТА 

СПИСАК  ПОРЕСКИХ  АКАТА ЧИЈЕ УРУЧЕЊЕ НИЈЕ БИЛО МОГУЋЕ (*.docx)

Print Friendly, PDF & Email

Оставите одговор