Одељење за инспекцијске послове

Начелник оделења:Негован Ивановић дипл.инг.пољ.,

Адреса: Александровац ул.Јаше Петровића 26 , 2 спрат , канцеларија бр.15

Контакт телефон: 037 751-029 локал 16   и 037 3554 558

 

Преглед послова:

-обавља послове инспекцијског надзора у области заштите животне средине из надлежности локалне самоуправе,

-врши управни надзор у области планирања и изградње ,

– врши управни надзор у области одржавања стамбених зграда у делу из надлежности општине,

-обавља послове инспекцијског надзора над применом Закона о путевима и Закона о превозу у друмском саобраћају, подзаконских аката републичких органа и одлукама скупштине општине.

-обавља послове инспекцијског надзора над применом Закона о комуналној делатности , и одлука  Скупштине општине Александровац којима се уређује обављање  комуналне делатности .

У свом раду одељење примењује следеће прописе :

– Закон  о општем управном поступку ( Сл.лист СРЈ “ број 33/97,Сл.лист СРЈ б.31/01, Сл.гласник РС 30/10)

– Закон о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС “ број 72/09, 81/09 и 24/11 ),

– Закон о процени утицаја на животну средину (“Сл.гласник РС “ број 135/04 …..3609) ,

– Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Сл.гласник РС “ број 135/04),

– Закон о заштити животне средине (“Сл.гласник РС “ број 135/04, 36/09 ),

– Закон о заштити ваздуха (“Сл.гласник РС “ број 3/09 ),

– Закон о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС “ број 88/11),

– Закон о управљању отпадом (“Сл.гласник РС “ број 36/09 , 88/10 ),

– Закон о јавним путевима (“Сл.гласник РС “ број 101/05…101/11)

– Закон о превозу у друмском саобраћају ((“Сл.гласник РС “ број 46/95,61/06, 31/11)

– Закон о заштити од нејонизујућег зрачења (“Сл.гласник РС “ број 36/09),

– Закон о заштити природе (“Сл.гласник РС “ број 36/09 , 88/10 ),

– Закон о заштити од буке у животној средини (“Сл.гласник РС “ број 3/09,88/10 ),

– Закон о добробити животиња (“Сл.гласник РС “ број 41/09 ),

– Закон  о прекршајима (“Сл.гласник РС “ број 101/05).

– Закон о одражавању стамбених зграда (“Сл.гласник РС “ број …88/11)

– Правилник о изгледу и садржини службеног знака и поступку затварања градилишта (“Сл.гласник РС “ број  79/09),

-Уредбе Владе и  Правилници донети ради примене наведених закона

-Одлуке Скупштине општине донете на основу овлашћења из закона .

Print Friendly, PDF & Email