Одборници скупштине општине

Одборници Скупштине општине (по редоследу на збирној листи)            
Група грађана “ПОКРЕТ ЗА ЖУПУ“ – мр.Југослав Стајковац

 1. мр ЈУГОСЛАВ СТАЈКОВАЦ
 2. мр ТОМА САВКОВИЋ
 3. АНА ЛУКОВИЋ
 4. БОБАН ЈОВАНОВИЋ
 5. др МИЛОРАД ПЕТРОВИЋ
 6. СЛАВОМИРКА ЂУРИЋ
 7. др СТАМЕНКО КОСТОВ
 8. ЦВЕТА МИНИЋ
 9. ЉУБОДРАГ НИКОЛИЋ
 10. ЉУПЧЕ МИТРОВИЋ
 11. ЗОРА ЈЕЛЕНКОВИЋ
 12. МИРОСЛАВ ПЕШТЕРАЦ
 13. ЗОРАН МИЛАНОВИЋ
 14. РАНКА БОНЏИЋ
 15. МИЛОВАН РАКИЋ
 16. НЕБОЈША РАВИЛИЋ
 17. НАДЕЖДА ИЛИЋ
 18. ГОРАН ПАНОВИЋ
 19. АНЂЕЛКА МАРКОВИЋ
 20. МИХАЈЛО МИЛИЋ
 21. МИРОЉУБ МИЛЕТИЋ
 22. ЈАСМИНА РАДОВИЋ
 23. МИЉКО ЖИВКОВИЋ
 24. МИРОЉУБ СТЕВАНОВИЋ
 25. ИВАНА АРСИЋ
 26. ВЛАДЕТА ЖИВКОВИЋ

Група грађана “За богату Жупу“ – Раде Јевтовић

 1. РАДЕ ЈЕВТОВИЋ
 2. МИРОСЛАВ АРСИЋ
 3. МИЉА ПРИБАКОВИЋ
 4. РАДОМИР БЕОЧАНИН
 5. ЉИЉНА АНДРЕЈИЋ
 6. РАДИМИР ШЉИВИЋ
 7. СРБОЉУБ ПЕТРАШИНОВИЋ
 8. АНА РАДОЈИЧИЋ
 9. БОГОВИД БЕЖАНОВИЋ
 10. ИВАН МАРИЋ
 11. РУЖИЦА КРПИЋ ПЕТРОВИЋ
 12. ЗОРАН НЕДЕЉКОВИЋ

 “ Демократска странка –Борис Тадић“

 1. ДР КРСТА ХРИСТОВ
 2. ВЛАДИМИР НИКОЛИЋ
 3. БОЈАНА ПАЛУРОВИЋ
 4. АНДРИЈА КАРАЈОВИЋ
 5. ДАЛИБОР БАБИЋ
 6. СЛАВКА БОНЏИЋ
 7. ДР САША МИЛОВАНКИЋ

 “УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ – ЗАЈЕДНО ЗА ЖУПУ“

 1. МИРОСЛАВ ЋАЛИЋ – МИКА
 2. ДР БОСИЉКА ЏОПАЛИЋ
 3. ДЕЈАН МАРКОВИЋ
 4. ВИОЛЕТА ЛАПЧЕВИЋ

 “ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) и Социјалдемократска партија Србије (СДП) “

 1. МИЈУШКО МИЉКОВИЋ
 2. АЛЕКСАНДАР АЛЕКСИЋ
 3. ЗОРИЦА АНЂЕЛКОВИЋ
 4. ЖИВОТА ЦВЕТКОВИЋ
 5. ЉИЉАНА МАРКОВИЋ
 6. ДРАШКО МИЛИЋЕВИЋ

ПОКРЕНИМО АЛЕКСАНДРОВАЦ – Томислав Николић СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

 1. ЗОРАН БОЈОВИЋ
 2. ГОРАН ЗАЈИЋ
 3. МИЛОСЛАВ ШОШИЋ
 4. ГОРАН САВКОВИЋ

 

1.)    Скупштина општине

Члан 21.

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и овим статутом.

 

Члан  22.

Скупштину општине чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и овим статутом.
Скупштина општине  има 59 одборника.
Одборници се бирају на четири године.
Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен законом.
Одборник има право на заштиту мандата у складу са законом.

 

Члан 23.

Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог мишљења или давања гласа на седници Скупштине општине и радних тела.

 

Члан 24.

Права и дужности одборника ближе се уређују пословником о раду Скупштине општине.

 

Члан 25.

Право одборника на накнаду трошкова везаних за вршење одборничке функције уређује се посебном одлуком Скупштине општине.

 

Члан 26.

Скупштина општине, у складу са законом:
1)      доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
2)      доноси буџет и завршни рачун буџета општине;
3)      утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;
4)      подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине;
5)      доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
6)      доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта;
7)      доноси прописе и друге опште акте;
8)      расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
9)      оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом ;
10)   доноси одлуку о поверавању послова из надлежности општине за које је законом предвиђено оснивање  јавне службе правним и физичким лицима уговором на начелима конкуренције и јавности.
11)  именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
12)  бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
13)  поставља и разрешава секретара Скупштине;
14)  бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
15)  утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
16)  утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
17)  доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
18)  доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Општине, уз сагласност Владе Републике Србије и покреће поступак отуђења непокретности пред надлежним органима;
19)  прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
20)  даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
21)  оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
22)  даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
23)  разматра извештај о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник општина и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
24)  одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама ради остваривања заједничких интереса,
25)  информише јавност о свом раду;
26)  покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
27)  установљава награде и признања
28)  даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
29)  доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
30)  доноси пословник о раду седнице скупштине општине,
31)  обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.

 

Члан 27.

Скупштина општине одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника.
Скупштина општине одлучује већином гласова присутних одборника, уколико законом или овим статутом није друкчије одређено.
Скупштина општине већином гласова од укупног броја одборника:
1. доноси Статут;
2. доноси буџет и завршни рачун буџета општине ;
3. доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
4. доноси просторни план општине и  урбанистичке планове;
5. одлучује о јавном задуживању Општине;
6. доноси пословник о раду скупштине општине
7.одлучује и у другим случајевима утврђеним законом и овим статутом.

 


Print Friendly, PDF & Email