Arhiva po kategoriji: Скупштинске одлуке

сеп 03

ПОСЛОВНИК o раду Комисије за  избор чланова Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана  општине Александровац  2018- 2023

На основу тачке 17.1.2.Локалног антикорупцијскоr плана општине Александровац  2018- 2023 („Сл.лист општине Aлександровац „, бр. 5/18) и става 3 Решења о формирању и именовању Комисије за избор чланова Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана  општине Александровац  2018- 2023 бр. 020-234/2018-01 од 25. јуна 2018.године, Комисија за избор чланова Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског …

Nastaviti čitanje »

јун 15

Одлука о завршном рачуну буџета општине Александровац за 2017. год

Р е п у б л и к а  С р б и ј а ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ О п ш т и н с к а  у п р а в а Одељење за финансије и локално економски развој Број : 403-300/2018-03 Датум : 04.05.2018.год. А л е к с а н д р о …

Nastaviti čitanje »

јан 11

Годишњи план јавних набавки Скупштине општине Александровац за 2018.годину

  Годишњи план јавних набавки Скупштине општине Александровац за 2018.годину на објаву, број 404-7/2018 од 11.01.2018.године.  

јан 04

Одлукa о буџету општине Александровац за 2018.годину, број 020-340/2017-01 од 11.12.2017.године.

           На основу члана 43. Закона о буџетском систему (“Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон ,103/15 и 99/16), члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије“, брoj 129/07 и 83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и члана 26. Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“, брoj 7/08, 1/12, …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave