Arhiva po kategoriji: Скупштинске одлуке

дец 23

Oдлука о буџету општине Александровац за 2017. годину

           На основу члана 43. Закона о буџетском систему (“Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015), члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије“, брoj 129/07 и 83/2014-др.закон) и члана 26. Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“, брoj 7/2008, 1/2012, 13/2012 , 3/2013 и …

Nastaviti čitanje »

авг 22

Одлукa о изменама и допунама – Одлуке о локалним административним таксама

На основу члана 32. тачка 13 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана 6. тачка 2 и 12 Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени дин. изн. и 125/2014 – усклађени дин. изн.) и члана 26. Статута општине Александровац („Сл. лист општине …

Nastaviti čitanje »

мар 06

Решење о именовању директора број: 020-166/2014-01

На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС бр. 129/2007),члана 21. и 31. став 3 Закона о јавним предузећима(“Службени гласник РС“ бр. 119/2012) и члана 26. Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ бр. 7/08,1/12, 13/12и 3/13) Скупштина општине Александровац на XIV седници 12 фебруара 2014 . године , донела је Р Е …

Nastaviti čitanje »

Нацрт одлуке о буџету општине Александровац за 2014. годину

Н А Ц Р Т  О Д Л У К E О  БУЏЕТУ  ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ  ЗА  2014.  ГОДИНУ I  ОПШТИ  ДЕО   Члан 1. Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Александровац за 2014. годину, уређује се његово извршавање, права и обавезе корисника буџетских средстава и друга питања у складу …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «