Arhiva po kategoriji: Одељење за развој и инфраструктуру

авг 05

Oбавештење

Р е п у б л и к а  С р б и ј а ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за развој и инфраструктуру Број: 501- 10 /2016-04 Датум: 04.08.2016.год АЛЕКСАНДРОВАЦ     Општинска управа општине Александровац, Одељење за развој и инфраструктуру, О Б А В Е Ш Т А В А   Заинтересоване органе …

Nastaviti čitanje »

мар 04

ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са Законом о планирању и изградњи ( „Сл. гласник РС“72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- Одлука УС, 50/2013 – Одлука УС, 98/2013 – Одлука УС, 132/2014, 145/2014) и Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре   ( „Сл. гласник РС“ бр.22/15), Општинска управа општине Александровац, Одељење за развој и инфраструктуру, обавештава заинтересоване странке …

Nastaviti čitanje »